การนำส่งเอกสารประกอบการต่อภาษีรถยนต์
  บุคคลธรรมดา
  นิติบุคคล
*บุคคลธรรมดาไม่ต้องระบุคำนำหน้านาม
*นิติบุคคลไม่ต้องระบุ บริษัท หจก. บจก.
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
*รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง
*กรุณากรอกอีเมลยืนยันให้ถูกต้อง
*กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ของท่านกำลังจะหมดอายุภายใน 30 วัน กรุณาต่ออายุฉบับใหม่ เพื่อป้องกันการต่ออายุภาษีล่าช้า
*กรมธรรม์ประภันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ของท่านสิ้นสุดความคุ้มครองแล้ว กรุณาต่ออายุฉบับใหม่

(รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล .jpg, .png, .gif ขนาดไม่เกิน 1500KB เท่านั้น)
รูปแบบไฟล์ที่แนบไม่ถูกต้อง
รูปแบบไฟล์ที่แนบไม่ถูกต้อง
รูปแบบไฟล์ที่แนบไม่ถูกต้อง
ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทฯ อาจทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับบริษัท หรือตัวเทน หรือพนักงานของบริษัทฯ แก่บุคคลใดๆ
ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทในเครือของบริษัทฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ สถานบันการเงิน องค์กร หรือบุคลล/นิติบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของบริษัทในเครือของบริษัทฯ หรือเพื่อดำเนินการใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติม
ปรากฎตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท และสามารถเข้าถึงได้จาก https://www.hondaleasing.co.th/privacy-policy
ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และทำความเข้าใจในเงื่อนไขข้างต้นและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ซึ่งอธิบายถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ละเอียดอ่อนของข้าพเจ้า รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตลอดแล้ว